Câu hỏi ôn tập thi học sinh giỏi môn Lịch sử 2019

5/5 - (600 votes)
Câu hỏi ôn tập thi học sinh giỏi môn Lịch sử 2019
Câu hỏi ôn tập thi học sinh giỏi môn Lịch sử 2019

MỜI CÁC THẦY, CÔ VÀ CÁC THÍ SINH ĐANG CHUẨN BỊ THI HSG QUỐC GIA MÔN LS NĂM 2019 THAM KHẢO ĐỀ THI NHÉ. CHÚC CÁC THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO VÀ ĐOẠT GIẢI KỲ THI NĂM NAY.
1. Trình bày các xu thế phát triển của LSTG sau “Chiến tranh lạnh”. Từ xu thế này hãy nêu ý kiến của mình về cuộc gặp gỡ “Thượng đỉnh liên Triều 4/2018). Trình bày suy nghĩ của Anh(chị) về một trật tự thế giới mới đang hình thành trong bối cảnh hiện nay.
2. Nêu những chuyển biến quan trọng của hệ thống TBCN nửa sau TK XX. Giải thích vì sao có sự chuyển biến đó. Trình bày suy nghĩ của Anh(chị) về CNTB hiện đại.
3. Trình bày quá trình hình thành và mở rộng của CNXH sau CTTG2. Sự ra đời của hệ thống XHCN có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ quốc tế.
4. Trình bày các sự kiện diễn ra ở khu vực ở Đông Nam Á trong năm 1945, 1967, 1976, 1991. Hiện nay, ASEAN cần phải làm gì để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực.
5. Việt Nam ra nhập ASEAN trong bối cảnh nào? Từ khi gia nhập cho đến nay Việt Nam có những đóng góp gì đối với ASEAN?
6. Phân tích tính chủ động trong kháng chiến chống Tống của nhà Lý.
7. “Hào khí Đông A” được thể hiện như thế nào trong kháng chiến chống Mông- Nguyên của nhà Trần. Theo Anh (chị) tinh thần được rút ra từ “Hào khí Đông A” được kế thừa và phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
8. Trình bày những đóng góp và sai lầm của nhà Nguyễn, đối với lịch sử dân tộc trong TK XIX? 
9. Phân tích điều kiện lịch sử, đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ đầu TK XX đến năm 1930. Từ kết cục phong trào hãy rút ra nhận xét về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.
10. Anh(chị) hãy giải thích tại sao năm 1925 NAQ lại thành lập HVNCMTN? Hãy làm rõ sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập HVNCMTN chuẩn bị cho sự ra đời của ĐCS Việt Nam.
11. Từ năm 1930 đến năm 1945 Đảng ta đã xác định và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sủ như thế nào? Phân tích tính đúng đắn và sáng tạo trong sụ chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược đó?
12. Tại sao Hội nghị TW 8 (5/1941) BCH TW ĐCS Đông Dương và NAQ lại xác định hình thái của cách mạng Việt Nam là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa? Hình thái đó đã được thể hiện như thế nào trong tiến trình cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam.
13. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc hãy làm sáng tỏ vai trò của NAQ đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1941-1945.
14. Trên cơ sở phân tích sự chỉ đạo của Đảng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nước VNDCCH (trong thời gian từ 2/9/1945- đến 19/12/1946), trình bày suy nghĩ của Anh (chị) về nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
15. Vì sao Pháp chọn ĐBP làm tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương trong chiến lược Đông xuân 1953-1954? Vì sao Đảng ta có sự điều chỉnh phương hướng chiến lược, từ chỗ đánh vào những nơi địch yếu sang chỗ đánh vào nơi địch mạnh nhất. 
16. Xác định và phân tích những sự kiện đánh dấu sự chuyển biến có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam Việt Nam thời kì 1954-1975.
17. Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng đề ra và hoàn chỉnh như thế nào? Trình bày suy nghĩ của Anh(chị) về chủ trương đó?
18. Từ sự chia cắt đất nước trong lịch sử dân tộ, hãy trình bày suy nghĩ của em về tính tất yếu trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Anh(chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn Trần Huy

You may also like...