Tuyển chọn đề thi và đáp án HSG Hóa học 11 năm 2020

Rate this post

Gồm các đề tuyển chọn các năm 2018-2019 và 2019- 2020

Tài liệu gồm 270 trang

Tài liệu gôm 36 đề tuyển chọn

Xem chọn bộ đề có đáp án tại đây

Nhắn tin cho page để được hướng dẫn tải đề

Để duy trì và động viên đội ngũ các bạn biên tập trong Clb. CLB thu chút phí trên mỗi bộ bộ đề. Các bạn vui lòng ủng hộ Clb nha. xin cảm ơn

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN               ĐỀ CHÍNH THỨC                    (gồm 2 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2017-2018

Câu 1 (3,0 điểm).

1. Nguyên tố X thuộc nhóm A trong BTH. ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố X có n lớp e và (n+1)e độc thân.

a. Lập luận viết cáu hình electron nguyên tử nguyên tố X, xác định X và vị trí của x trong bảng tuần hoàn

 b.Nguyên tố X tạo ra hợp chất XO2

  – Viêt công thức electron, CTCT của phân tử XO2

  – Giải thích vì sao phân tử XO2 dễ đime hóa thành phân tử XO4. Viết CTCT của phân tử X2O4

2. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron

a. KMnO4 + FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

b. Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Câu 2 (3,0 điểm).

1. Khí A không màu, có mùi đặc trưng. Đốt A trong oxi tạo ra khí B. Khí B tác dụng với li ở nhiệt độ thường tạo ra chất rắn X. Hòa tan X trong nước, thu được khí A. Khí A tác dụng với HNO3 tạo ra muối Y. Nung Y đến phản ứng hoàn toàn, thu được sản phẩm chỉ có khí và hơi. Xác định chất A, B, X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Cho sơ đồ phản ứng: H3PO4 XYZ. Biết X,y, Z  là các hợp chất khác  nhau của photpho. Xác  định các chất X, Y, Z và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3 (4,0 điểm).

1. Khí SO2 tan vào nước thu được dung dịch A có cân bằng SO2 + H2O H+ +

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào (có giải thích) khi

  1. Thêm dung dịch HCl vào A                                      b.Thêm dung dịch NaOH vào A

c. Pha loãng dung dịch A vào nước cất                          d. Đun nóng dung dịch A

2. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Cho Al vào dung dịch hồn hợp gồm NaNO3 và NaOH

b. Cho Fe3O4 vào dung dịch KI

Câu 4(2,0 điểm).

 1. Hòa tan hoàn toàn 9,52 gam hỗn hợp A gồm FexOvà FeS2 trong 48,51 gam dung dịch HNO3phản ứng xong, thu được 1,568 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch B. Dung dịch B phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 9,76 gam chất rắn.

  1. Xác định công thức oxit FexOy
  2. Tính nồng độ phần trăm dung dịch HNO3

 2. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, 13x mol FE(NO3)3, 4x mol Cu(NO3)2 trong chân không, sau một thời gian, thu được hồn hợp chất rắn Y và 0,18 mol khí Z gồm CO2, SO2 , O2. Hòa tan hoàn toàn Y trong 350 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch E chỉ chứa muối trung hòa của kim loại và 7,22 gam hỗn hợp khí T (có tỉ khối so với H2 bằng 361/18) gồm NO, CO2. Dung dịch E phản ứng vừa đủ với dung dịch chưa 1,48 mol KOH thu được kết tủa gồm 2 chất. Tính giá trị m.

Câu 5 (4,0 điểm).

1. a. Viết các đồng phân hình học ứng với công thức cấu tạo:

 CH3 – CH=CH – CH = CH – CH2 – CH3

 2. Hỗn hợp A gồm ankin X, H2, anken Y (X, Y hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon). Cho 0,25 mol A vào bình kín có xúc tác Ni, nung nóng. Sau một thời gian, thu được hồn hợp B. Đốt cháy hoàn toàn B, thu được 0,35 mol khí CO2 và 6,3 gam H2O. Xác định công thức phân tử và tính phần trăm số mol của X, y trong A.

Câu 6(3,0 điểm).

 1. Vì sao đất tròng bị chua sau một thời gian bón nhiều phân đạm amoni? Hày đề xuất biệ pháp đơn giản để khử độ chua của đất.

 2. Vẽ hình điều chế dung dịch clohiđric trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp sunfat. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Có thể điều chế được HBr, HI bằng phương pháp sunfat không? Giải thích.

Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; P = 31; Cl = 35,5; Fe = 56 Cu= 64, S=32

–Hết—

You may also like...