ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ HUYỆN QUỐC OAI (CÓ ĐÁP ÁN)

3/5 - (1 vote)

Đề kiểm tra chọn HSG chính thức gồm 5 câu theo thang điểm 20, các bạn làm trong 120 phút. Đề có câu so sánh các sự kiện các bạn nhớ làm kĩ lưỡng.

ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG MỞ RỘNG LỚP 9 2015-2016 MÔN SỬ (CÓ ĐÁP ÁN)

You may also like...