Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Hóa 12 tỉnh Quảng Trị 2018

5/5 - (2 votes)

Đề thi và đáp án HSG môn Hóa 12 tỉnh Quảng Trị 2018. Đề thi học sinh giỏi gồm 5 câu, thang điểm 20. Nội dung đề hay, sát với kiến thức, có khả năng phân chọn học sinh cao. Đề thi HSG là đề tự luận sẽ đánh giá tốt hơn năng lực thực sự của mỗi bạn. Mỗi câu hỏi có những cách giải khác nhau. Nên hãy thỏa sức để tìm ra cách giải tốt nhất, phù hợp nhất với mình nhé.

Trích dẫn đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Hóa 12 tỉnh Quảng Trị năm 2018:

Câu 1. (4,0 điểm)
1. Cho các sơ đồ phản ứng:
a) (A) + H2O  (B) + (X). b) (A) + NaOH + H2O  (G) + (X).
c) (C) + NaOH

o
t ,xt
(X) + (E). d) (E) + (D) + H2O  (B) + (H) + (I).
e) (A) + HCl  (D) + (X). g) (G) + (D) + H2O  (B) + (H).
Biết A là hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố là nhôm và cacbon. Xác định các chất X, A,
B, C, D, E, G, H, I và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:
a) FeS2 + H2SO4 đặc
0
t
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
b) FeCO3 + FeS2 + HNO3  Fe2(SO4)3 + CO2 + NO + H2O.
3. Cho m gam hỗn hợp gồm bari và hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp tác dụng với
200 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M, thu được 0,325 mol H2 và 62,7 gam chất rắn khan khi
làm bay hơi hết nước. Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào nước dư, thu được dung dịch Y, nếu cho
0,195 mol Na2SO4 vào Y thấy còn dư Ba2+, nhưng nếu cho 0,205 mol Na2SO4 vào Y thì SO4
2-
còn
dư. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định hai kim loại kiềm.
4. Cho 39,84 gam hỗn hợp X1 gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được
0,2/3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y1 và 3,84 gam Cu. Cho từ từ đến dư
dung dịch NH3 vào dung dịch Y1, không có không khí, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng và tìm giá trị của m.

Câu 2. (4,0 điểm)
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Dẫn khí O3 vào dung dịch KI. b) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl3.
c) Trộn dung dịch KI với dung dịch FeBr3. d) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaOH.
e) Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4. g) Dẫn khí Cl2 vào dung dịch NaBr.
2. Viết các phương trình phản ứng dạng ion thu gọn trong mỗi trường hợp sau:
a) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3.
b) Cho từ từ CO2 đến dư qua dung dịch clorua vôi.
c) Cho NaAlO2 vào dung dịch NH4NO3.
d) Cho Ba(HSO3)2 vào dung dịch KHSO4.
3. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn
sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8% thấy nồng độ phần trăm
của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam
muối rắn (N). Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Viết
các phương trình phản ứng và xác định công thức của muối rắn (N).
4. Để 26,88 gam phôi Fe ngoài không khí một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe và
các oxit. Hòa tan hết X trong 288 gam dung dịch HNO3 31,5%, thu được dung dịch Y chứa các muối
và hỗn hợp khí Z gồm 2 khí, trong đó oxi chiếm 61,11% về khối lượng. Cô cạn Y, rồi nung đến khối
lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 67,84 gam. Xác định nồng độ % Fe(NO3)3 trong Y.

Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Hóa 12 tỉnh Quảng Trị 2018

Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Hóa 12 tỉnh Quảng Trị 2018

Link tải đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

 

You may also like...